تلفنها

راههای تماس با ما

تلفن ها:

  • رئیس هیأت مدیره: ۰۹۳۷۲۳۰۹۹۷۱

  • مدیر عامل :             ۰۹۱۷۷۲۰۶۳۵۰

  • خزانه دار:               ۰۹۱۷۱۸۸۲۳۳۸

  • مسئول اجرائی:       ۰۹۱۷۸۱۵۳۳۱۰

  • دفتر:                      ۰۷۱۳۲۶۰۲۹۰۱

  • فکس:                    ۰۷۱۳۲۶۰۲۹۰۱

ما را در سروش دنبال کنید