اهداف وبرنامه ها

به نام راز هستی

بایگانی شمسی
دسته ها
میزان پیشرفت چشم انداز ۱۴۰۰مؤسسه
10%

ارتباط با ما

به نام خدا

     

اهداف

۱-ایجاد زمینه مناسب برای زندگی آبرومندانه وهمراه با عزت نفس برای تک تک افراد نیازمند جامعه با ایجاد اشتغال.

۲-ایجاد زمینه مناسب برای رشد وبالندگی کودکان ونونهالان اجتماع در زمینه های تحصیلی تا مقاطع بالای تحصیل.

۳-کمک به سلامت جامعه از طریق تسهیل در امر ازدواج جوانان با دادن جهیزیه وتهیه محل سکونت ارزان قیمت وحتی المقدور ایجاد اشتغال .

۴- کمک به سلامت جسمی افراد نیازمنداز طریق تهیه دارو وپرداخت کمک هزینه درمان .

برنامه ها

الف)برنامه های درونی

۱-ایجاد جو اخلاص وهمدلی بین اعضای مؤسسه وجذب حد اکثری اعضای جدید.

۲-ایجادشفافیت ونظم در امور اداری ومالی وایجاد روحیه وروال گزارش دهی وتقسیم کار .

۳- تقویت بنیه مالی مؤسسه جهت ایجاد استقلال مالی.

۴- استفاده حداکثری از منابع جهت دسترسی سریعتر به اهداف.

ب)برنامه های بیرونی

۱-جلب همکاری تمام کسانی که به هر نحو میتواننددر رسیدن به اهداف مؤسسه ما را یاری دهند.

۲- تعامل کامل با سایر مؤسسات نیکوکاری.

۳-تقویت وگسترش انجمن نیکوکاران وخیرین.

۴-تقویت وگسترش شورای هم اندیشی در امور خیر.

ما را در سروش دنبال کنید