بازدید مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان فارس وهیات همراه از موسسه ومرکز نیکوکاری امام رضا(ع)دودج زرقان

منتشرشده توسط valiadmin در تاریخ

به نام راز هستی

به نام خدا

امروز شنبه ۱۷آذرماه ۱۳۹۷ جناب آقای دکتر بذر افشان مدیر کل محترم کمیته امداد امام خمینی (ره)استان فارس وجناب آقای کاظمی رییس اداره زرقان وهیات همراه، ازموسسه ومرکز نیکوکاری امام رضا (ع)دودج زرقان بازدید کردند .ضمن این بازدید ،پس از استماع گزارش، ایشان بر هماهنگی بیشتر وتقویت وگسترش بیشتر مراکز نیکوکاری تاکید کردند وتاکید کردند که در خصوص اعطای تسهیلات کارگشایی وخوداشتغالی وساخت مسکن نیازمندان بیش از پیش با مراکز نیکوکاری همکاری خواهند کرد وفی المجلس دستوراتی در مورد صندوقهای صدقات کمیته امداد موجود در محله دودج صادر فرمودند که مراتب صورت جلسه شد وبه امضاءایشان رسید.تصاویر این بازدید در زیر میاید.