چشم اندازها

به نام راز هستی

بایگانی شمسی
دسته ها
میزان پیشرفت چشم انداز ۱۴۰۰مؤسسه
10%

ارتباط با ما

به نام خدا

با امید به رسیدن به زمانی که هیچ نیازمندی وجود نداشته باشد ومؤسسه را به کانون علمی وفرهنگی ومعرفتی تبدیل کنیم ،چشم انداز مابه شرح زیر است.

– تا سال ۱۴۰۰ هجری شمسی

الف)گسترش چتر حمایتی مؤسسه به ۱۰۰خانوار نیازمند.(در حال حاضرحدود۴۰خانوار تحت پوشش مؤسسه میباشند.)

ب)ایجاد اشتغال برای حداقل ۵نفراز افراد نیازمند.

ج)تکمیل حداقل دو طبقه ازساختمان در حال ساخت مؤسسه .

د)تحت پوشش قرار دادن تعدادی دانشجو ودانش آموز نیازمند .

ه)استخدام حداقل ۳ نفر در مؤسسه بمنظور پیشبرد کارها.

– تا سال۱۴۰۵ هجری شمسی

الف)تکمیل کل ۴طبقه ساختمان .

ب)چند برابر کردن چشم اندازهای ۱۴۰۰

ج)استقلال مالی مؤسسه وایجاددرآمدهای اختصاصی برای مؤسسه.

 

ما را در سروش دنبال کنید