پرداخت نقدی

به نام راز هستی

بایگانی شمسی
دسته ها
میزان پیشرفت چشم انداز ۱۴۰۰مؤسسه
10%

ارتباط با ما

 صدقه

نذر

زکات مال

زکات فطره

کفاره

ردمظالم

فدیه

قیمت گوسفند قربانی

همه وهمه با پرداخت نقدی به حساب موسسه قابل اجراهستند

 شماره حساب وکارت بانک ملی به نام مؤسسه

۰۱۱۱۸۴۶۲۲۰۰۰۹

۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۷۱۹۸۴

 

ما را در سروش دنبال کنید