کمکهای خدماتی وغیر مالی

به نام راز هستی

میزان پیشرفت چشم انداز ۱۴۰۰مؤسسه
10%

در ساخت ساختمان در حال ساخت مؤسسه

ویا

در انجام تعمیرات ساختمانهای مدد جویان

ویا

در انجام پروژه های ساختمانی برای اهداف نیکوکارانه

شما نیکوکاران میتوانید خدمات زیر را ارائه نمایید واز اجر معنوی برخوردار شوید.

شما میتوانید با ارائه خدمات تخصصی وفنی وحتی کارگری در پروژه های مختلف عمرانی به موسسه ودر نتیجه به نیازمندان کمک کنید.


سایر متخصصان هم از جمله پزشکان ودندانپزشکان لطفابرای خدمت به نیازمندان اعلام همکاری نمایند

خدمات فنی

ازجمله

کارگری ویا تامین کارکر

لوله کشی،برقکاری،جوشکاری وبنایی و….

تامین ماشین آلات ساختمانی

ارائه مصالح ساختمانی

خدمات تخصصی ازجمله

پزشکی وپرستاری
دندانپزشکی ودندان سازی
بیمارستانی

لطفا آمادگی خود را در کادر زیر اعلام کنید تادرزمان مقتضی باشما تماس بگیریم