قربانی و ردّ مظالم

به نام راز هستی

قیمت حیوان قربانی ووجوه مربوط به ردّمظالم دو مورد  از مواردی است که قابل پرداخت به مؤسسه است برای رفع نیازهای نیاز مندان.

برای شناخت بیشتر ردّ مظالم میتوانید روی عکس نوشته زیر کلیک بفرمایید

ما را در سروش دنبال کنید