فدیه وکفّاره

به نام راز هستی

در کتابهای احکام برای ارتکاب بعضی محرمات کفّاره تعیین شده است .محل پرداخت آن کفاره ها میتواند مؤسسه باشد.وهمچنین فدیه روزه قضای غیر عمدی

برای شناخت کفاره وفدیه وموارد وجوب انها لطفا به کتابهای احکام مرجع تقلید خود مراجعه فرمایید

ما را در سروش دنبال کنید