هدیه ،هبه ،صلح وعاریه

هدیه، هبه ،صلح،عاریه

شما میتوانید بااین عناوین با مؤسسه همکاری کنید

اهداء اموال به مؤسسه ویا به مدد جویان در مناسبتهای مختلف مثل عید نوروز ویا ابتدای مهر ماه گامی سازنده در پیشبرد اهداف مؤسسه است.

هبه نوعی هدیه وبخشش است باشرایط خاص قانونی

هراقدام حقوقی مالی که فردقصدانجام آن را دارد ولی برای آنچه در نظر دارد قالب حقوقی معینی وجود نداشته باشد ،میتواندآنرادر قالب صلح عملی کند ، مشروط بر آنکه قانون وشرع آن را ممنوع نکرده باشد. صلح میتواند باعوض ویا بدون عوض باشد.نکته مهم آنکه شما میتوانید منافع مال را هم برای مدت معلوم صلح کنید . وهمچنین میتوانید منافع رادرزمان حیات صلح کنید وعین مال را برای وراث محفوظ نگه دارید. وبالعکس.یعنی عین مال رابه مؤسسه صلح کرده ومنافع آنرا تا زمان حیات برای خود حفظ کنید.

عاریه مثل قرض است ولی مربوط به مال منقول غیر مصرفی که مؤسسه میتواند از منافع آن استفاده کند.ویا مثل اجاره دادن مال منقول است بدون دادن اجاره بها.

لطفا مطالب خود را با ما در میان بگذارید

ما را در سروش دنبال کنید