وصیت به وقف

وصیت به وقف

هرکسی میتواند وصیت کند مالی از ماترک او وقف مؤسسه شود این مال نمیتواند از ثلث ماترک بیشتر باشد

ما مؤکدا توصیه میکنیم به جای کمک به مؤسسه از طریق وصیت به وقف ، از طریق وصیت به ثلث اقدام کنید تا هم آزادی عمل بیشتری داشته باشید وهم تداخلی با وظایف سازمان اوقاف پیش نیاید.

لطفا مطالب خود را با ما در میان بگذارید

ما را در سروش دنبال کنید