وقف

وقف

شما میتوانید به روشهای زیر به وسیله وقف با مؤسسه همکاری کنید

در این روش آن قسمت از ساختمان مطابق نظر واقف مورد استفاده قرار میگیرد مثلا برای تامین هزینه تحصیل دانش آموزان .در این مورد باید متولی خود مؤسسه باشد تا تشتتی در مدیریت مؤسسه پیش نیاید.

در این روش منافع آن مال بوسیله مؤسسه بنا به نظر واقف در امور خیر مصرف میشود.در این حالت حد اقل باید نظارت مال موقوفه غیر منقول به عهده مؤسسه باشد.

در این حالت موسسه در قبال تولیت یا نظارت بر مال موقوفه حق الزحمه دریافت مینماید وبه مصرف آن مطابق اساسنامه اقدام مینماید.

لطفا به صفحه وصیت به وقف بروید

ما مؤکدا توصیه میکنیم به جای کمک به مؤسسه از طریق وقف ، از طریق صلح اقدام کنید تا هم آزادی عمل بیشتری داشته باشید وهم تداخلی با وظایف سازمان اوقاف پیش نیاید.

لطفا مطالب خود را با ما در میان بگذارید

ما را در سروش دنبال کنید