به نام راز هستی

عملکرد سال ۹۹ به تفکیک ماه

 ماه محبتهای شما به ریال عملکرد ما به ریال تراز هزینه توضیحات
جمع۴/۲۲۳/۲۳۷/۷۹۴۴/۰۷۶/۹۴۶/۶۷۳منفی
فروردین ۲۱۳/۵۲۰/۰۰۰ ۲۲۴/۰۹۳/۰۰۰مثبت
اردیبهشت۲۸۴/۵۹۹/۲۰۶۲۸۴/۵۰۷/۲۰۶منفی
خرداد۲۲۳/۷۳۱/۰۰۰۱۶۰/۳۱۶/۰۰۰منفی
تیر۲۲۴/۰۵۰/۰۰۰۲۱۳/۵۳۶/۰۰۰منفی
مرداد۴۲۶/۹۰۰/۰۰۰۵۴۵/۱۳۶/۰۰۰مثبت
شهریور۱۲۵/۷۲۰/۴۳۹ ۶۷/۶۱۶/۰۰۰منفی
مهر۲/۱۶۱/۲۲۸/۸۴۹۱/۹۰۰/۶۶۶/۰۰۰منفی
آبان ۱۹۹/۰۵۵/۳۰۰۳۸۸/۴۱۶/۴۶۷مثبت
آذر۳۶۴/۴۳۳/۰۰۰۲۹۲/۶۶۰/۰۰۰
دی
بهمن
اسفند
توجه :
۱- مستندات وجزئیات گزارشها برای مشاهده متقاضیان در مؤسسه موجود است. ۲- تفاوت بین کمکها وعملکرد بصورت کالا ویاوجه نقد موجود است . ۳- مازادهزینه های امسال از مانده سال قبل منتقل شده است. ۴- کمکهای غیر نقدی نیکوکاران بصورت تقریبی برآورد قیمت شده است.