عملکرد سال جاری(۹۷)

به نام راز هستی

عملکرد سال۹۷ به تفکیک ماه

 ماه

 محبتهای شمابه ریال عملکرد ما به ریال ترازهزینه توضیح
جمع۱/۳۲۰/۴۶۳/۴۵۰۱/۳۶۲/۶۵۵/۴۰۴مثبت
فروردین۴۶/۹۰۲/۰۰۰۲۶/۰۱۶/۰۰۰منفی
اردیبهشت۷۵/۷۷۷/۵۰۰۶۹/۱۱۶/۰۰۰منفی
خرداد۹۳/۰۱۸/۰۰۰۱۲۱/۸۲۰/۰۰۰مثبت
تیر۲۳/۲۰۹/۰۰۰۲۴/۱۷۳/۲۰۴مثبت
مرداد۳۵/۸۲۲/۷۰۰۲۴/۶۴۰/۰۰۰منفی
شهریور۱۰۶/۷۳۳/۲۵۰۱۰۴/۰۰۰/۵۵۰منفی
مهر ۹۹/۶۰۰/۵۰۰۱۰۴/۰۱۶/۳۰۰مثبت
آبان۲۰۲/۲۷۵/۰۰۰۶۲/۷۲۶/۰۰۰منفی
آذر۳۴۶/۷۹۵/۰۰۰۱۳۰/۹۶۵/۰۰۰منفی
دی۱۷۲/۱۱۴/۷۵۰۴۱۶/۸۲۳/۲۰۰مثبت
بهمن۲۲۴/۹۴۹/۰۰۰۳۸۲/۳۵۹/۷۰۰مثبت
اسفند
توجه :
۱- مستندات وجزئیات گزارشها برای مشاهده متقاضیان در مؤسسه موجود است. ۲- تفاوت بین کمکها وعملکرد بصورت کالا ویاوجه نقد موجود است . ۳- مازادهزینه های امسال از مانده سال قبل منتقل شده است. ۴- کمکهای غیر نقدی نیکوکاران بصورت تقریبی برآورد قیمت شده است.

ما را در سروش دنبال کنید