عملکرد سال۱۳۹۸

به نام راز هستی

عملکرد سال۹۸ به تفکیک ماه

 ماه

 محبتهای شمابه ریال عملکرد ما به ریال ترازهزینه توضیح
جمع۲/۷۵۱/۸۴۰/۵۰۰۲/۷۳۵/۶۳۰/۳۷۶منفی
فروردین۹۵/۹۲۲/۰۰۰۶۳/۶۵۳/۷۰۰منفی
اردیبهشت۸۹/۶۸۵/۰۰۰۱۴۳/۳۶۲/۰۰۰مثبت
خرداد۱۷۲/۱۶۵/۰۰۰۱۴۱/۹۸۶/۰۰۰منفی
تیر۱۲۳/۹۸۸/۰۰۰۳۳/۹۹۰/۰۰۰منفی
مرداد۲۱۷/۸۲۷/۵۰۰۲۷۵/۹۰۹/۰۰۰مثبت
شهریور۴۶۶/۸۶۵/۰۰۰۴۸۹/۸۷۱/۷۷۶مثبت
مهر ۴۷/۹۱۶/۰۰۰۶۶/۷۸۵/۰۰۰مثبت
آبان۹۸۴/۳۱۵/۰۰۰۹۱۶/۱۰۰/۳۰۰منفی
آذر۸۱/۸۲۰/۰۰۰۱۳۴/۴۱۶/۰۰۰مثبت
دی۷۸/۴۰۵/۰۰۰۸۷/۸۳۶/۰۰۰مثبت
بهمن۱۲۲/۱۹۷/۰۰۰۱۳۸/۱۱۶/۰۰۰مثبت
اسفند۲۷۰/۷۳۵/۰۰۰۲۴۳/۶۰۴/۶۰۰منفی
توجه :
۱- مستندات وجزئیات گزارشها برای مشاهده متقاضیان در مؤسسه موجود است. ۲- تفاوت بین کمکها وعملکرد بصورت کالا ویاوجه نقد موجود است . ۳- مازادهزینه های امسال از مانده سال قبل منتقل شده است. ۴- کمکهای غیر نقدی نیکوکاران بصورت تقریبی برآورد قیمت شده است.