به نام راز هستی

همانگونه که مستحضرید مؤسسه متعهد است کمکهای شما نیکوکاران را مطابق با نیت ودستور شما مورد استفاده قرار دهد لذا یکی از نیکوکاران اهل شیراز به نیت صرف کمکهایش در اعطای وام به مددجویان،  مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰تومان به مؤسسه کمک کرده است ونیکوکاری اهل دودج اختیار معرفی مددجویان به صندوق قرض الحسنه ثامن الحجج برای استفاده از موجودی حسابش تاسقف ۷ میلیون تومان برای اخذ وام را به موسسه داده است،نیکوکاری دیگراهل دودج مبلغ ۲ میلیون تومان به این منظوربه موسسه پرداخته است ونیکوکاری از شیراز مبلغ ۲ میلیون تومان به ما قرض داده است ، که موسسه طبق جدول زیر با تشکیل کمیته سه نفره، وامضای تفاهم نامه با صندوق امداد ولایت کمیته امداد امام خمینی(ره) اقدام به اعطای وام به مدد جویان کرده است امیدواریم سایر نیکوکاران نیز ما را در این امر خداپسندانه یاری نمایند.(جدول کمکهای نیکوکاران به منظور وام ونوع کمکشان در پایان همین صفحه آمده است)

متقاضیان بامراجعه به دفتر موسسه فرم درخواست موجود در دفتر موسسه  را با معرفی یک نفرضامن تکمیل ومنتظر تصمیم کمیته تخصیص وام میمانند وبا توجه به کم بودن منابع وزیاد بودن تقاضا و… ممکن است درخواست آنها رد شود .امیدواریم با همکاری نیکوکاران امکان پرداخت وامهای بیشتری فراهم گردد.

جدول وامهای اعطایی

شماره واممبلغ وام به ریالتاریخ پرداخت تعداد اقساطتاریخ آخرین قسط وضعیت تصفیه
۳۴-۱۱-۳۷۱۴۹۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۲/۲۳۱۰۹۷/۱۲/۲۳تصفیه شد
۳۴-۱۱-۳۷۲۵۹۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۳/۱۹۱۰۹۸/۱/۱۹تصفیه شد
۳۴-۱۱-۳۷۵۷۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۶/۱۰۲۰۹۹/۲/۱۰
۳۴-۱۱-۳۸۲۴۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۱۲/۱۳۱۰۹۸/۱۰/۱۳
۳۴-۱۱-۳۸۲۴۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۱۲/۱۴۱۰۹۸/۱۰/۱۴
۱۲۸۲۸۷۳۲۵۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۱۲/۲۲۱۰۹۸/۱۰/۲۲
۱۲۸۲۸۷۳۳۶۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۱۲/۲۲۱۰۹۸/۱۰/۲۲
۱۲۸۲۸۷۳۴۷۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۱۲/۲۲۱۰۹۸/۱۰/۲۲
۱۲۸۲۸۷۳۵۸۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۱۲/۲۲۱۰۹۸/۱۰/۲۲
۱۲۸۲۸۷۳۶۸۹۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۱۲/۲۲۱۰۹۸/۱۰/۲۲
۱۲۸۲۸۷۳۷۹۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۱۲/۲۲۱۰۹۸/۱۰/۲۲
۱۲۸۲۹۰۱۰۸۹۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۱۲/۲۵۱۰۹۸/۱۰/۲۵
۱۲۸۲۹۵۳۳۵۸۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۸/۲/۴۱۰۹۸/۱۲/۴
۱۲۸۲۹۵۳۴۶۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۸/۲/۴۱۰۹۸/۱۲/۴
۱۲۸۲۹۵۷۰۶۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۸/۲/۴۱۰۹۸/۱۲/۴
۱۲۸۲۹۵۷۱۷۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۸/۲/۴۱۰۹۸/۱۲/۴
۳۴-۱۱-۳۸۴۴۸۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۸/۲/۱۷۱۰۹۸/۱۲/۱۷
۱۲۸۳۱۰۱۱۶۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۸/۳/۲۱۰۹۹/۱/۲
۳۴-۱۱-۳۸۶۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۸/۳/۲۲۱۰۹۹/۱/۲۲
۳۴-۱۱-۳۸۸۱۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۸/۴/۲۹۱۰۹۹/۲/۲۹
۳۴-۱۱-۳۸۸۵۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۸/۵/۶۱۰۹۹/۳/۶

جدول مبلغ ونوع کمکهای نیکوکاران به مؤسسه برای اعطای وام

محل سکونت نیکوکارمبلغ به ریالنوع کمکمدت 
شیراز۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰هبه---------
شیراز۲۰/۰۰۰/۰۰۰قرضنامعلوم
دودج۷۰/۰۰۰/۰۰۰ اختیار معرفی وام گیرنده به حسابش برای اخذ وام را به موسسه داده است نامعلوم
دودج۲۰/۰۰۰/۰۰۰هبه---------