به نام راز هستی

همانگونه که مستحضرید مؤسسه متعهد است کمکهای شما نیکوکاران را مطابق با نیت ودستور شما مورد استفاده قرار دهد لذا یکی از نیکوکاران اهل شیراز به نیت صرف کمکهایش در اعطای وام به مددجویان،  مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰تومان به مؤسسه کمک کرده است ونیکوکاری اهل دودج اختیار معرفی مددجویان به صندوق قرض الحسنه ثامن الحجج برای استفاده از موجودی حسابش تاسقف ۷ میلیون تومان برای اخذ وام را به موسسه داده است،نیکوکاری دیگراهل دودج مبلغ ۲ میلیون تومان به این منظوربه موسسه پرداخته است ونیکوکاری از شیراز مبلغ ۲ میلیون تومان به ما قرض داده است ، که موسسه طبق جدول زیر با تشکیل کمیته سه نفره، وامضای تفاهم نامه با صندوق امداد ولایت کمیته امداد امام خمینی(ره) اقدام به اعطای وام به مدد جویان کرده است امیدواریم سایر نیکوکاران نیز ما را در این امر خداپسندانه یاری نمایند.(جدول کمکهای نیکوکاران به منظور وام ونوع کمکشان در پایان همین صفحه آمده است)

متقاضیان بامراجعه به دفتر موسسه فرم درخواست موجود در دفتر موسسه  را با معرفی یک نفرضامن تکمیل ومنتظر تصمیم کمیته تخصیص وام میمانند وبا توجه به کم بودن منابع وزیاد بودن تقاضا و… ممکن است درخواست آنها رد شود .امیدواریم با همکاری نیکوکاران امکان پرداخت وامهای بیشتری فراهم گردد.

جدول وامهای اعطایی

شماره واممبلغ وام به ریالتاریخ پرداخت تعداد اقساطتاریخ آخرین قسط وضعیت تصفیه
۳۴-۱۱-۳۷۱۴۹۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۲/۲۳۱۰۹۷/۱۲/۲۳تصفیه شد
۳۴-۱۱-۳۷۲۵۹۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۳/۱۹۱۰۹۸/۱/۱۹تصفیه شد
۳۴-۱۱-۳۷۵۷۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۶/۱۰۲۰۹۹/۲/۱۰
۳۴-۱۱-۳۸۲۴۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۱۲/۱۳۱۰۹۸/۱۰/۱۳تصفیه شد
۳۴-۱۱-۳۸۲۴۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۱۲/۱۴۱۰۹۸/۱۰/۱۴تصفیه شد
۱۲۸۲۸۷۳۲۵۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۱۲/۲۲۱۰۹۸/۱۰/۲۲تصفیه شد
۱۲۸۲۸۷۳۳۶۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۱۲/۲۲۱۰۹۸/۱۰/۲۲تصفیه شد
۱۲۸۲۸۷۳۴۷۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۱۲/۲۲۱۰۹۸/۱۰/۲۲تصفیه شد
۱۲۸۲۸۷۳۵۸۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۱۲/۲۲۱۰۹۸/۱۰/۲۲تصفیه شد
۱۲۸۲۸۷۳۶۸۹۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۱۲/۲۲۱۰۹۸/۱۰/۲۲تصفیه شد
۱۲۸۲۸۷۳۷۹۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۱۲/۲۲۱۰۹۸/۱۰/۲۲تصفیه شد
۱۲۸۲۹۰۱۰۸۹۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۱۲/۲۵۱۰۹۸/۱۰/۲۵تصفیه شد
۱۲۸۲۹۵۳۳۵۸۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۸/۲/۴۱۰۹۸/۱۲/۴تصفیه شد
۱۲۸۲۹۵۳۴۶۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۸/۲/۴۱۰۹۸/۱۲/۴تصفیه شد
۱۲۸۲۹۵۷۰۶۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۸/۲/۴۱۰۹۸/۱۲/۴تصفیه شد
۱۲۸۲۹۵۷۱۷۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۸/۲/۴۱۰۹۸/۱۲/۴تصفیه شد
۳۴-۱۱-۳۸۴۴۸۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۸/۲/۱۷۱۰۹۸/۱۲/۱۷تصفیه شد
۱۲۸۳۱۰۱۱۶۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۸/۳/۲۱۰۹۹/۱/۲
۳۴-۱۱-۳۸۶۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۸/۳/۲۲۱۰۹۹/۱/۲۲تصفیه شد
۱۲۸۲۱۹۲۳۳۸۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۸/۳/۲۸۱۰۹۹/۱/۲۸تصفیه شد
۱۲۸۳۳۵۵۱۳۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۸/۴/۲۴۱۰۹۹/۲/۲۴
۳۴-۱۱-۳۸۸۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۸/۴/۲۹۱۰۹۹/۲/۲۹
۱۲۸۳۳۹۹۳۹۸۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۸/۴/۳۱۱۰۹۹/۲/۲۹
۳۴-۱۱-۳۸۸۵۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۸/۵/۶۱۰۹۹/۳/۶
۱۲۸۲۶۴۶۴۷۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۸/۶/۱۶۱۰۹۹/۴/۱۶
۳۴-۱۱-۳۹۳۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۸/۷/۸۱۰۹۹/۵/۷
۳۴-۱۱-۳۹۳۹۶۱۰/۰۰۰/۰۰۰۹۸/۷/۱۵۱۰۹۹/۵/۱۴
۱۲۸۳۸۰۵۳۴۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۸/۷/۱۷۱۰۹۹/۵/۱۶

جدول مبلغ ونوع کمکهای نیکوکاران به مؤسسه برای اعطای وام

محل سکونت نیکوکارمبلغ به ریالنوع کمکمدت 
شیراز۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰هبه---------
شیراز۲۰/۰۰۰/۰۰۰قرضنامعلوم
دودج۷۰/۰۰۰/۰۰۰ اختیار معرفی وام گیرنده به حسابش برای اخذ وام را به موسسه داده است نامعلوم
دودج۲۰/۰۰۰/۰۰۰هبه---------