به نام راز هستی

همانگونه که مستحضرید مؤسسه متعهد است کمکهای شما نیکوکاران را مطابق با نیت ودستور شما مورد استفاده قرار دهد لذا یکی از نیکوکاران اهل شیراز به نیت صرف کمکهایش در اعطای وام به مددجویان،  مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰تومان به مؤسسه کمک کرده است ونیکوکاری اهل دودج اختیار معرفی مددجویان به صندوق قرض الحسنه ثامن الحجج برای استفاده از موجودی حسابش تاسقف ۷ میلیون تومان برای اخذ وام را به موسسه داده است  که موسسه طبق جدول زیر با تشکیل کمیته سه نفره، وامضای تفاهم نامه با صندوق امداد ولایت کمیته امداد امام خمینی(ره) اقدام به اعطای وام به مدد جویان کرده است امیدواریم سایر نیکوکاران نیز ما را در این امر خداپسندانه یاری نمایند.

متقاضیان بامراجعه به دفتر موسسه فرم درخواست موجود در دفتر موسسه  را با معرفی یک نفرضامن تکمیل ومنتظر تصمیم کمیته تخصیص وام میمانند وبا توجه به کم بودن منابع وزیاد بودن تقاضا و… ممکن است درخواست آنها رد شود .امیدواریم با همکاری نیکوکاران امکان پرداخت وامهای بیشتری فراهم گردد.

شماره واممبلغ وام به ریالتاریخ پرداخت تعداد اقساطتاریخ آخرین قسطتاریخ تسویه
۳۴-۱۱-۳۷۱۴۹۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۲/۲۳۱۰۹۷/۱۲/۲۳
۳۴-۱۱-۳۷۲۵۹۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۳/۱۹۱۰۹۸/۱/۱۹
۳۴-۱۱-۳۷۵۷۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۶/۱۰۲۰۹۹/۲/۱۰
۳۴-۱۱-۳۸۲۴۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۱۲/۱۳۱۰۹۷/۱۰/۱۳
۳۴-۱۱-۳۸۲۴۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۱۲/۱۴۱۰۹۷/۱۰/۱۴
۱۲۸۲۸۷۳۲۵۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۱۲/۲۲۱۰۹۸/۱۰/۲۲
۱۲۸۲۸۷۳۳۶۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۱۲/۲۲۱۰۹۸/۱۰/۲۲
۱۲۸۲۸۷۳۴۷۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۱۲/۲۲۱۰۹۸/۱۰/۲۲
۱۲۸۲۸۷۳۵۸۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۱۲/۲۲۱۰۹۸/۱۰/۲۲
۱۲۸۲۸۷۳۶۸۹۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۱۲/۲۲۱۰۹۸/۱۰/۲۲
۱۲۸۲۸۷۳۷۹۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۱۲/۲۲۱۰۹۸/۱۰/۲۲
۱۲۸۲۹۰۱۰۸۹۲۰/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۱۲/۲۵۱۰۹۸/۱۰/۲۵