مداوای قلب دختر ۹ماهه

منتشرشده توسط valiadmin در تاریخ

مداوای قلب دختر ۹ ماهه

 عنوان  طرحی است که بالینک زیر برای جمع آوری کمکهای نیکوکاران برای مداوای بیماری قلبی کودکی ۹ ماهه انتخاب شده است لطفا به لینک مزبور مراجعه کنید .

تصویر زیر را در سایتی به نام گندم مشاهده خواهید کرد لطفا در این امر خیر به ما کمک کنید