مشارکتها(کمپین ها)

درحال حاظر مهمترین طرح ما که مشارکت شما را میطلبد ساخت حداقل طبقه اول ساختمان مؤسسه است.
ما را در سروش دنبال کنید