هیات امناء

به نام راز هستی

بایگانی شمسی
دسته ها
میزان پیشرفت چشم انداز ۱۴۰۰مؤسسه
10%

ارتباط با ما

به نام خدا

هیات امناءمؤسسه نیکوکاری ۱۴نفر میباشندکه اسامی ومشخصات وتلفن تماس آنها به شرح زیر است .

قابل ذکر است که تعداد واشخاص هیات مدیره به دلایل فوت ویا استعفا ویا پذیرش عضو جدید مطابق اساسنامه ،تغییر میکند وتغییرات در اولین فرصت ، هم در اینجا وهم در مراجع رسمی ثبت خواهد شد .

ما را در سروش دنبال کنید