هیات مدیره وبازرسان

بایگانی شمسی
دسته ها
میزان پیشرفت چشم انداز ۱۴۰۰مؤسسه
10%

ارتباط با ما

به نام راز هستی

به نام خدا

تعداد اعضای هیات مدیره۷نفراصلی و۲نفرعلی البدل، وتعداد بازرسان ۱نفر اصلی و۱نفر علی البدل  به شرح زیر است .سمت وتلفن هرکدام ذکر شده است .    

هیات مدیره

غلامحسین محمدی فرزندنیاز تلفن۰۹۱۷۱۰۲۵۱۴۶

رضا محمدی فرزند کرامت تلفن۰۹۳۸۸۴۰۲۸۷۵

  نعمت الله روستا فرزند حبیب تلفن ۰۹۱۷۷۲۰۶۳۵۰

  حامد محمدی فرزند نجفعلی تلفن۰۹۱۷۱۸۸۲۳۳۸

اله مراد محمدی فرزند حسن تلفن ۰۹۱۷۷۰۳۲۲۵۹

محمود روستا فرزند واحد تلفن ۰۹۱۷۸۲۰۴۶۱۵

مصطفی محمدی فرزند جلیل تلفن۰۹۱۷۷۳۶۲۸۰۲

پرویز محمدی فرزند خسرو تلفن ۰۹۱۷۱۳۸۴۵۳۸

حسین روستافرزندغلامحسین تلفن ۰۹۱۷۸۴۵۱۵۵۴

بازرسان

حسن رستم زاده فرزندقدمعلی تلفن ۰۹۱۷۳۱۸۴۸۷۶

سید احمد محمدی فرزندسید اکرم تلفن ۰۹۱۷۳۱۲۵۹۰۶

ما را در سروش دنبال کنید