هیات مدیره وبازرسان

بایگانی شمسی
دسته ها
میزان پیشرفت چشم انداز ۱۴۰۰مؤسسه
10%

ارتباط با ما

به نام راز هستی

به نام خدا

تعداد اعضای هیات مدیره۷نفراصلی و۲نفرعلی البدل، وتعداد بازرسان ۱نفر اصلی و۱نفر علی البدل  به شرح زیر است .سمت وتلفن هرکدام ذکر شده است .    

هیات مدیره

ولی محمدی فرزند ذبیح الله تلفن۰۹۳۷۲۳۰۹۹۷۱

منصورمحمدی فرزندعبدالمجیدتلفن۰۹۱۷۷۰۱۶۸۸۱

  نعمت الله روستا فرزند حبیب تلفن ۰۹۱۷۷۲۰۶۳۵۰

  حامد محمدی فرزند نجفعلی تلفن۰۹۱۷۱۸۸۲۳۳۸

اله مراد محمدی فرزند حسن تلفن ۰۹۱۷۷۰۳۲۲۵۹

غلامحسین محمدی فرزند نیاز تلفن۰۹۱۷۱۰۲۵۱۴۶

حسین روستافرزندغلامحسین تلفن ۰۹۱۷۸۴۵۱۵۵۴

محمود روستا فرزند واحد تلفن ۰۹۱۷۸۲۰۴۶۱۵

مصطفی محمدی فرزند جلیل تلفن۰۹۱۷۷۳۶۲۸۰۲

بازرسان

نصرالله محمدی فرزندشهیدمقصودتلفن۰۹۱۷۵۳۸۷۴۴۲

سید نظام محمدی فرزند سیدعلی تلفن۰۹۱۷۷۱۵۳۰۹۱

ما را در سروش دنبال کنید