مدیر عامل

بایگانی شمسی
دسته ها
میزان پیشرفت چشم انداز ۱۴۰۰مؤسسه
10%

ارتباط با ما

به نام راز هستی

به نام خدا

مدیر عامل از اعضای هیات مدیره انتخاب شده است.

نعمت الله روستا فرزند حبیب

تلفن ۰۹۱۷۷۲۰۶۳۵۰

ما را در سروش دنبال کنید