کاربری وکارکرد ساختمان درحال ساخت مؤسسه

منتشرشده توسط valiadmin در تاریخ

به نام راز هستی

بهتر دیدیم شما نیکوکاران را در جریان جزئیات بیشتری از کاربری ساختمان در حال ساخت مؤسسه قرار دهیم

طبق نقشه های موجود ساختمان ۴طبقه میباشد .نیم طبقه زیر زمین ،همکف،اول ودوم. در نیم طبقه زیرزمین وطبقه همکف ۴باب مغازه ودو سالن هرکدام حدودا ۱۰۰ متری پیش بینی شده است.این مغازه ها وسالنهابرای ایجاد اشتغال وکارگاههای حرفه آموزی مدد جویان وجوانان وزنان سرپرست خانواده کاربرد دارد. طبقه اول ودوم شامل ۴ واحد مسکونی است که در زمینه ازدواج آسان جوانان ومدد جویان مورد استفاده قرار میگیرد .شما نیکوکاران بخوبی از اهمیت اشتغال وازدواج جوانان ونیازمندان در جامعه ودر نتیجه اهمیت این ساختمان مطلعید.بنابر این منتظر الطاف شما هستیم